Szukaj
0 szt.szt. Koszyk z zakupami
Koszyk z zakupami

Suma pośrednia:

Do koszyka Do kasy

Moje Naturavetal
Szukaj w naturavetal.de

Regulamin sklepu

1. Zakres stosowania

Dla wszystkich zamówień składanych przez Konsumentów i Przedsiębiorców za pośrednictwem naszego sklepu internetowego obowiązuje poniższy Regulamin.

Konsumentem jest zgodnie z art. 22 [1] Kodeksu cywilnego osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorcą jest zgodnie z art. 43 [1] Kodeksu cywilnego osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Wobec Przedsiębiorców niniejszy Regulamin obowiązuje również dla przyszłych transakcji, bez konieczności ponownego wskazywania na ten fakt. Inne lub uzupełniające Regulaminy i Ogólne warunki handlowe stosowane przez Przedsiębiorcę nie znajdują zastosowania; staną się one częścią umowy dopiero wtedy, gdy udzielimy na to wyraźnej zgody.

2. Zawarcie umowy oraz jej strony

Umowa kupna zostaje zawarta z Naturavetal GmbH & Co. KG.

Prezentacja produktów w sklepie internetowym nie stanowi prawnie wiążącej oferty, a jedynie niezobowiązujący katalog dostępny w Internecie stanowiący zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Mogą Państwo najpierw niezobowiązująco dodać produkty do koszyka i w każdym momencie zmienić wprowadzane dane przed złożeniem wiążącego zamówienia, korzystając z ukazujących się w trakcie procesu zamówienia wskazówek dotyczących możliwych zmian. Klikając na przycisk potwierdzający zamówienie składają Państwo wiążące zamówienie na towary znajdujące się w koszyku. Bezpośrednio po złożeniu zamówienia otrzymają Państwo od nas drogą e-mailową potwierdzenie otrzymania zamówienia.

Dostępne rodzaje płatności:

Płatność z góry przelewem bankowym
Przyjmujemy Państwa zamówienie wysyłając niezwłocznie oświadczenie o akceptacji osobną wiadomością e-mail, w której podamy Państwu dane naszego konta bankowego.

Pobranie
Przyjmujemy Państwa zamówienie wysyłając niezwłocznie oświadczenie o akceptacji osobną wiadomością e-mail, Państwo dokonują płatności u kuriera dostarczającego przesyłkę.

3. Język umowy oraz zasady utrwalania umowy

Umowę można zawrzeć jedynie w języku polskim.

Zachowujemy treść umowy i przesyłamy Państwu e-mailem dane dotyczące zamówienia oraz nasz Regulamin. Informacje dotyczące Państwa zamówień można sprawdzić również na swoim koncie klienta.

4. Warunki dostawy

Do podanych cen produktów należy doliczyć koszty przesyłki. Informacje dotyczące kosztów przesyłki znajdą Państwo w poszczególnych ofertach. Przy zamówieniu przekraczającym wartość 200 zł, przesyłka jest bezpłatna.

Towar sprzedajemy wyłącznie wysyłkowo. Nie ma możliwości odbioru osobistego.

5. Zapłata

Płatność z góry przelewem bankowym

Przy wyborze zapłaty z góry prześlemy Państwu osobnym e-mailem dane konta bankowego i wyślemy towar po otrzymaniu płatności.

Pobranie

Przyjmujemy Państwa zamówienie wysyłając niezwłocznie oświadczenie o akceptacji osobną wiadomością e-mail, Państwo dokonują płatności u kuriera dostarczającego przesyłkę.

6. Prawo do odstąpienia od umowy

Konsumentom przysługuje ustawowe prawo do odstąpienia od umowy, zgodnie z informacjami zawartymi w informacjach o odstąpieniu od umowy, dostępnych na naszej stronie. Przedsiębiorcom prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje.

7. Zastrzeżenie własności towaru

Towar pozostaje do całkowitej zapłaty ceny naszą własnością.

Dodatkowo dotyczy Przedsiębiorców: Zastrzegamy sobie prawo własności towaru do czasu całkowitego uregulowania wszystkich należności z tytułu bieżących kontaktów handlowych. Zastrzeżony towar mogą Państwo odsprzedać w ramach normalnej działalności; wszelkie należności powstające z tytułu odsprzedaży – niezależnie od połączenia lub pomieszania towaru z nową rzeczą – odpowiadające wartości faktury podlegają z góry cesji na naszą rzecz, a my tę cesję przyjmujemy. Państwo pozostają upoważnieni do egzekwowania należności; także my sami możemy egzekwować należności, jeżeli Państwo nie wykonują swoich zobowiązań płatniczych.

8. Szkody powstałe podczas transportu

Dotyczy Konsumentów:

W przypadku konsumenckiego zakupu na odległość nasz sklep zawsze ponosi ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty towaru w transporcie. Jeżeli towary zostaną dostarczone z oczywistymi uszkodzeniami, powstałymi w czasie transportu, uprzejmie prosimy o możliwie jak najszybsze zgłoszenie takiej wady u doręczyciela i kontakt z nami. Opóźnienie w zgłoszeniu takiej reklamacji lub nawiązaniu kontaktu nie ma żadnych konsekwencji dla Państwa ustawowych roszczeń i ich zaspokojenia, w szczególności dla Państwa praw z tytułu ustawowej rękojmi za wady. Szybsze zgłoszenie stanowi jednak dla nas pomoc przy dochodzeniu naszych roszczeń wobec przewoźnika lub ubezpieczyciela transportu.

9. Rękojmia i gwarancje

Dotyczy Konsumentów: Obowiązuje ustawowe prawo odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej (rękojmia za wady) w zakresie określonym w przepisach Kodeksu Cywilnego. Mamy obowiązek dostarczać rzeczy wolne od wad. Informacje dotyczące ewentualnej dodatkowej gwarancji i jej szczegółowe warunki są zawsze dołączane do produktu oraz dostępne na stronach informacyjnych sklepu internetowego.

Reklamacje można składać:

- na piśmie na adres:

BINGO! Szkolenie psów.

  1. Skarbka z Gór 25c/24

03-287 Warszawa

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@naturavetal.pl

W przypadku wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi – o ile uznamy to za niezbędne do rozpatrzenia reklamacji, zobowiązani są Państwo na nasz koszt dostarczyć wadliwy towar pod wskazany powyżej adres pocztowy. Zobowiązujemy się ustosunkować do każdej reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

Dotyczy Przedsiębiorców: Na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, nasza odpowiedzialność z tytułu rękojmi zostaje wyłączona. Wyłączenie to jest bezskuteczne, jeżeli sprzedawca zataił podstępnie wadę.

10. Zasady odpowiedzialności

Odpowiadamy bez ograniczeń za roszczenia spowodowane przez nas, naszych przedstawicieli prawnych lub agentów z tytułu szkody na zdrowiu i życiu, naruszenia standardów w sposób umyślny lub w wyniku rażącego niedbalstwa.

Poza powyższymi przypadkami, nasza odpowiedzialność cywilnoprawna ograniczona jest do bezpośrednich szkód, przewidywalnych w chwili zawarcia umowy.

11. Pozasądowe rozwiązywanie sporów

Komisja Europejska udostępnia platformę do internetowego rozstrzygania sporów (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Nie jesteśmy zobowiązani i nie jesteśmy zainteresowani uczestnictwem w pozasądowym postępowaniu rozwiązywania sporów przed komisją rozjemczą dla konsumentów.

12. Postanowienia końcowe

Jeżeli są Państwo Przedsiębiorcą, wówczas obowiązuje prawo polskie z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

Jeżeli są Państwo Przedsiębiorcą, osobą prawną prawa publicznego lub wyodrębnionym podmiotem publiczno-prawnym, sądem właściwym dla wszystkich sporów wynikających ze stosunków umownych między nami i Państwem jest wyłącznie sąd właściwy dla naszej siedziby.

Naturavetal Newsletter

Nasz biuletyn z cennymi wskazówkami i informacjami o nowych produktach

Szybko i łatwo zapisz się, by otrzymywać nasz newsletter! Informujemy w nim o naszych nowych produktach związanych z naturalnym, zdrowym żywieniem psów lub kotów oraz przekazujemy przydatne wskazówki dotyczące karmienia i opieki – dla długiego zdrowego i pełnego sił witalnych życia Twojego psa i kota.